Dział B+R

Biorąc pod uwagę warunki i wymagania nowoczesnej gospodarki oraz dążenie do osiągnięcia jak najlepszych efektów produkcji własnej oraz współpracy z wciąż pozyskiwanymi kontrahentami, innowacyjność jest głównym priorytetem i motywem działalności. Firma jest ukierunkowana na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań oraz stały rozwój produktów i usług. Innowacyjna działalność związana jest przede wszystkim z nowoczesnym i wyspecjalizowanym procesem produkcji oraz poprzedzającymi go badaniami.

Proces badawczy jest bardzo istotnym elementem całego procesu produkcyjnego. Ze względu bowiem na charakter produkcji – związany z koniecznością stałego wypracowywania zindywidualizowanych pod potrzeby klientów formuł technologii wytwarzania i użytkowania nawierzchni – proces badawczy służy wprowadzaniu nowych oraz ulepszaniu dotychczas wytwarzanych maszyn i urządzeń.

W ostatnim czasie firma  zrealizowała projekt pt. „Precyzyjny system identyfikacji parametrów nośności konstrukcji jezdni w prognozowaniu czasu życia nawierzchni drogowych” (PBS3/B6/36/2015) jako lider konsorcjum wraz z Politechniką Poznańską w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych. Celem praktycznym projektu było opracowanie zintegrowanego systemu, który umożliwi niedostępną na dziś, precyzyjną diagnozę nawierzchni w zakresie bieżącej oceny nośności i identyfikacji parametrów konstrukcji nawierzchni jezdni, odpowiedzialnych za prawidłowe prognozowanie czasu życia nawierzchni drogowych, czyli elementarnych rozwiązań, które muszą stać się podstawą programów typu „Projektuj-Buduj” czy „Projektuj-Buduj-Utrzymaj”, w sytuacji gdy docenia się rolę optymalizacji kosztów przeznaczanych na rozwój i utrzymanie sieci drogowej. Budżet projektu wynosi 1.584.324,42 zł i jest realizowany od 01.07.2015 r.
Projekt zakończył się 30.06.17r. Projekt był współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wysokość dofinansowania wyniosła 899 586,04 zł

Firma Hax poza realizowanym grantem w programie PBS ma doświadczenie w następujących pracach wdrożeniowych:
diagnostyki i napraw hydrauliki siłowej sprzętu technologicznego, przebudowy i modernizacji całych układów hydraulicznych i systemów sterujących wraz z pełną wizualizacją, wykonanie i montaż układu hydraulicznego dla koparek wykorzystywanych w kopalniach odkrywkowych, wykonywanie relokacji wraz z modernizacją maszyn przemysłowych, urządzenie do badań właściwości przeciwpoślizgowych na nawierzchniach lotniskowych.

Od sierpnia 2017 r. Firma dysponuje już zleceniem na wdrożenie rozwiązania i wykonanie badań nawierzchni na ulicach o łącznej długości 100 km .

Zintegrowany System Precyzyjnej Oceny Nawierzchni – ZiSPON

Oryginalne rozwiązanie, w którym łączy się zalety kluczowych metod oznaczania właściwości nawierzchni potrzebnych do analiz mechanistycznych układów warstwowych posadowionych na półprzestrzeni.


Część sprzętowa

Struktura systemu ma charakter modułowy i może być konfigurowana w zależności od potrzeb Użytkownika. W ogólnym przypadku, Użytkownik dostaje do dyspozycji następujące elementy:

 • Moduł oznaczania ugięć nawierzchni w dwóch wzajemnie prostopadłych do siebie kierunkach – równoległym i prostopadłym do osi pasa ruchu (ang. Falling Weight Deflectometer i Heavy Weight Deflectometer, FWD i HWD). Obciążenie w zakresie od 10 do 300 kN. Dziewięć geofonów ustawionych równolegle względem podłużnej osi pomiaru. Sześć geofonów zlokalizowanych wzdłuż poprzecznej osi pomiarowej. Wymiary lokalizacji integralnych składników systemu pokazane są na Rysunku 1.
 • Moduł wspierający oznaczanie grubości warstw nawierzchni w oparciu krzywą dyspersji uzyskaną na podstawie analizy wyników pomiarów przy użyciu systemu do sejsmicznej analizy nawierzchni (ang. Seismic Pavement Analyzer, SPA). Rozmieszczenie akcelerometrów zilustrowane jest na Rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat rozmieszczenia geofonów i akcelerometrów

 • Moduł profilowania wielokanałowego (ang. Ground – Penetrating Radar, GPR). Prześwietlenia nawierzchni realizowane są w poprzek i/lub wzdłuż pasa ruchu. Profilowanie oparte jest na generatorze impulsów fali elektromagnetycznej o częstotliwości 1500 MHz w kształcie tzw. „Mexican hat” (antena nadawcza, Tx) i 3 antenach odbiorczych (Rx). Maksymalny zasięg prześwietlenia warstw nawierzchni to około 1 metr poniżej najwyżej usytuowanej warstwy nawierzchni w przekroju poprzecznym. Możliwa rozbudowa systemu o profilowanie kanałowe oparte na antenach o częstotliwości 500 i 700 MHz (zasięg do 2.5 metra poniżej spodu konstrukcji nawierzchni jezdni).

Powiązanie poszczególnych modułów technologii ZiSPON przedstawione jest na Rysunku 2.

Rysunek 2. Schematyczna ilustracja zintegrowanych elementów technologii ZiSPON

 • Moduł transmisji danych do serwera – technologia LTE.
 • Moduł rejestracji ortogonalnego obrazu cyfrowego nawierzchni w miejscu realizacji pomiaru.

Rysunek 3. Podgląd powierzchni poddanej badaniom

 • Część informatyczna
 • Moduł bazy danych obsługiwanej za pośrednictwem strony internetowej.
 • Oprogramowanie komputerowe do metod mechanistycznych:
  • Modele obliczeniowe statyczne (ang. Layer Elastic Theory, LET) i dynamiczne (and. Spectral Element Method, SEM) „w przód”,
  • Modele obliczeniowe statyczne (ang. Layer Elastic Theory, LET) „w tył” z filtracją efektów dynamicznych.
 • Moduł oznaczania  grubości warstw nawierzchni w oparciu o wyniki pomiarów profilowania wielokanałowego.
 • Moduł oznaczania  grubości warstw nawierzchni w oparciu o system SPA.
 • Moduł analizy rozkładu temperatury w warstwach nawierzchni na podstawie najbliżej usytuowanych stacji meteorologicznych względem lokalizacji pomiarów in situ.
 • Moduł lokalizacji pomiarów zintegrowany z technologią pozycjonowania graficznego GPS.
 • Moduł analizy cyklu życia nawierzchni (ang. Life Cycle Cost Analysis, LCCA).

ZiSPON

URZĄDZENIE DO POBIERANIA PRÓBEK GLEBY UPG-HS-100

UPG-HS-100 jest urządzeniem do pobierania próbek gleby wraz z własnym agregatem
hydrauliczno-spalinowym.
Urządzenie składa się z agregatu hydraulicznego napędzanego silnikiem spalinowego marki
HONDA oraz urządzenia umożliwia pobranie próby z głębokości do 100cm.

Urządzenia pobierające opiera się na silniku udarowym. Próbnik wprowadzany jest do ziemi
przy pomocy – wrzeciona i młota hydraulicznego (KAFAR), o wysokiej częstotliwości pracy.
Następnie próbnik jest obracany i wyciągany z ziemi saniami wysięgnika.
Zebrany materiał próbkowy zostaje w odstępach 30cm wyjęty z wrzeciona za pomocą dłuta i
szalki/łopatki.
UPG-HS-100 oprócz pobierania prób gleby, można użyć jako urządzenia do badania profilu
glebowego do głębokości aż 100cm. Próbka, po wyjęciu z ziemi, uwięziona jest w wrzecionie
próbnika i przez pionową szczelinę, doskonale widoczne są poszczególne jej warstwy.
UPG-HS-100 można zamontować na ciągnikach, pojazdach terenowych, quadach (ATV),
pojazdach ciągnionych oraz innych pojazdach transportowych nie wyposażonych w hydraulikę
siłową dzięki zastosowania niezależnego agregatu hydraulicznego.